STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz. U. 2017 poz. 59]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe [Dz. U. 2017 poz. 60]

 

§ 1

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Katowicach;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Katowicach;
 4. Dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 7. Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Powiat Miasto Katowice;
 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
 9. Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdzial 2

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

§ 2

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach.
 2. Siedziba Szkoły mieści się w Katowicach przy ulicy Szkolnej 5.
 3. Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 4. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Miasto Katowice, ul. 3-go Maja 7 Katowice.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Szkoła jest jednostką organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 4. Szkoła używa pieczęci: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 7 SPECJALNA W KATOWICACH

§ 4

 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I– III szkoły podstawowej

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV– VIII szkoły podstawowej;

Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sps7katowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcje sterowania dostępnością (zmiana kontrastu, powiększenie czcionki, zmiana szerokości strony, rozstrzelenie czcionki, pełna responsywność witryny)


Data publikacji strony internetowej: 2020-08-10


Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-08-17


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


część dokumentów zapisana została w formacie .pdf (powód: dokumenty nie zostały wytworzone przez podmiot, dokumenty są w trakcie zmiany formatu)


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Szumlas , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 322539570.


Nieprawidłowości w zakresie dostępności do treści witryny należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


W razie braku reakcji ze strony podmiotu, zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szkolnej. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dostosowanie korytarzy

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

brak

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje


Trwają prace nad konwersją plików pdf

Dokumentacja i wzory pism dotyczące stypendiów oraz zasiłków.

Czytaj  (plik o dużej objętości - czas otwierania może przekroczyć minutę)