Temat: Pierścienice – zwierzęta, które mają segmentowane ciało

Czas: 45 min

Kluczowe pytanie:

Różnorodność i jedność świata zwierząt – pierścienice.

■ Cele

Uczeń:

 • wskazać środowisko życia pierścienic,
 • omówić cechy morfologiczne pierścienic,
 • wymienić przystosowania pierścienic do trybu życia,
 • przedstawić cechy wspólne pierścienic,
 • wyjaśnić znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.

■ Metody:

 • krótki wykład,
 • rozmowa kierowana,
 • rozmowa nauczająca (pogadanka),
 • praca z tekstem.
 • pokaz materiałów multimedialnych do podręcznika Puls życia kl. 6
 • z wykorzystaniem komputera, internetu i tablicy interaktywnej

 ■ Formy pracy:

indywidualna, grupowa

 ■ Środki dydaktyczne:

 •  podręcznik multibook „Puls życia kl. 6 ”
 • podręcznik „Puls życia kl. 6 ” str. 41-44
 • ilustracje pierścienic, pochodzące z różnych źródeł Internetu .

■ Przebieg lekcji

 Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

3. Środowisko i tryb życia pierścienic na przykładzie dżdżownicy. Obejrzenie przez uczniów filmu edukacyjnego

– pogadanka. 

 Faza realizacyjna

1. Budowa zewnętrzna dżdżownicy – obserwacja na podstawie filmu edukacyjnego

2. Rola pierścienic w przyrodzie i dla człowieka – pogadanka. Nauczyciel zwraca uwagę na to, jak zmieniło się w dzisiejszych czasach podłoże. Pyta, jaki wpływ na glebę ma działalność dżdżownic. Prezentuje uczniom inne gatunki pierścienic i wyjaśnia ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

https://pl.depositphotos.com/stockphotos/pierścienice.htmlnsh=d8efa16310cba3c97b3c369288d07ed238cdb63f

Faza podsumowująca

Uczniowie oglądają film o pierścienicach zamieszczony w multibooku. Na podstawie filmu, plansz edukacyjnych i ilustracji różnych gatunków pierścienic formułują notatkę o wspólnych cechach tej grupy organizmów.