Procedura

wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego

i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej  w Katowicach

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

I.         Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury  (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, PESEL adres zamieszkania oraz dowód wpłaty).
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł (słownie złotych: dziewięć 00/100).
 4. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni.

II.        Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły).
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć 00/100).
 4. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 6. Duplikat zawiera:

-       wyraz „Duplikat” na pierwszej stronie u góry,

-       dane zgodne z dokumentacją,

-       pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

-       datę wystawienia duplikatu,

-       pieczęć urzędową.

 1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną po potwierdzeniu odbioru własnoręcznym podpisem lub wysłany pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

III.      Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna  w Katowicach

31 1020 2313 0000 3002 0573 3003

 

tytułem: wpłata za duplikat legitymacji szkolnej / świadectwa ………..…………………