Zakres działania

Nasz Zespół Szkół, jest publiczną placówką oświatową powstałą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów ze sprzężeniem: niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem lub cechami autystycznymi.

Nasza szkoła jest prekursorem w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z autyzmem. Była drugą tego typu placówką w Polsce.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności zapewnia: