plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Informacje

egz 8

Informacja w sprawie egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19

E-learning - klasy II-VIII

Pomoc

pomoc psych miniWsparcie psychologa szkolnego.

 

 

Zakres działania

Nasz Zespół Szkół, jest publiczną placówką oświatową powstałą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów ze sprzężeniem: niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem lub cechami autystycznymi.

Nasza szkoła jest prekursorem w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z autyzmem. Była drugą tego typu placówką w Polsce.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności zapewnia:

  • bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
  • realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.
  • realizację ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
  • realizację ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
  • zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  • opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole
  • podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
  • współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży
  • propagowanie prozdrowotnego stylu życia
  • wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
Jesteś tutaj: Home O szkole Informacje ogólne