plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Klasy I-VI

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneUczniami klas I i II w naszej szkole są dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Nauczanie odbywa się w klasach dwu i trzy osobowych. W edukacji i terapii dzieci z autyzmem szczególne znaczenie ma indywidualny dobór metod i form nauczania.

 

Problemy z integracją sensoryczną są zapewne tym aspektem autyzmu, który najtrudniej zrozumieć, a który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla edukacji i terapii dziecka. Nabywanie nowych umiejętności i prawidłowych reakcji, czy zachowań jest niezwykle trudne dla ucznia, którego świat wypełniony jest gwałtownymi dźwiękami, oślepiającymi obrazami, odrażającymi zapachami. Jest to świat, który wymyka się spod kontroli i nie daje się zrozumieć. Dzieje się tak ponieważ mózg dziecka z autyzmem nie jest w stanie prawidłowo selekcjonować ogromnej liczby napływających bodźców. W efekcie dziecko czuje się głęboko zdezorientowane i unika kontaktu z otoczeniem.


 

 

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneZ tego też względu jedną z podstaw pracy z dziećmi autystycznymi jest dążenie do przywrócenia integracji zmysłów. W tym celu wykorzystujemy elementy ćwiczeń opartych o neurorozwojową teorię integracji sensorycznej. Celem tych ćwiczeń jest odpowiednia stymulacja różnych zmysłów i ich koordynacja z działaniami ucznia. W tym kontrolowanym procesie mózg dziecka otrzymuje specjalnie dobrane informacje zmysłowe, uczy się je rozpoznawać, interpretować i odpowiednio łączyć z sobą – integrować. Taki „trening” wspomaga równocześnie inne czynności mózgu usprawniając pracę ośrodków odpowiedzialnych za komunikację werbalną, zdolności pamięciowo – poznawcze, itp.

 

 

 

 

 


 

 

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneSzczególnie ważne dla rozwoju dziecka i jego funkcjonowaniu w obszarze poznawczym i społecznym są jego umiejętności komunikacyjne. Ich zaburzenia należą do podstawowych objawów autyzmu. Brak komunikacji u dzieci dotkniętych tą chorobą izoluje je z życia rodzinnego i zamyka „we własnym świecie”. Przeciwdziałanie deficytom komunikacyjnym jest zatem jednym z najważniejszych działań rewalidacyjnych w naszej pracy. Jego podstawą jest włączanie działań nauczyciela i percepcji ucznia we wspólnym polu uwagi – nawiązywanie kontaktu wzrokowego, dotykowego, współdziałanie.

 

 

 

 

 


ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczne

W pracy poprawiającej komunikację werbalną naszych uczniów wykorzystujemy elementy metody neurobiologicznej opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Są to zarazem ćwiczenia wspomagające naukę czytania. Uczeń wraz z  nauczycielem, w oparciu o pracę z ilustracją poznaje znaczenie słów, a następnie wyrazów opisujących je za pomocą liter. Podczas tych zajęć dzieci poddawane są stymulacji, nazywanej porządkowaniem świata od lewej do prawej, dla osiągnięcia zróżnicowanej stymulacji półkul mózgowych. Funkcję uzupełniającą pełnią w tej metodzie odpowiednio dobrane zajęcia ogólnorozwojowe.

 

 

 

 


 

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneJedną ze skutecznych metod stymulacji mowy, jaką stosujemy są językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem opracowane przez Elżbietę Wianecką. Polega ona na codziennym 2 x 10 minutowym słuchaniu nagrania, z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek. Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by wybrzmiewające w nim spółgłoski, samogłoski, czy sylaby były prezentowane w odpowiednich sekwencjach. Równolegle do nagrań stosujemy ilustracje, co pozwala na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji oraz syntezy wzrokowo-słuchowej, podczas której dziecko wskazuje palcem na ilustracji przedmiot skojarzony z określonym dźwiękiem z nagrania lub pytaniem nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneAutyzmowi często towarzyszy upośledzenie umysłowe. Do grupy dzieci z tego typu sprzężeniem dysfunkcji należą nasi uczniowie. Wymaga to wdrożenia ich do możliwie samodzielnego funkcjonowania mimo uwarunkowań rozwojowo uniemożliwiających im pełne opanowanie mowy werbalnej, umiejętności pisania i czytania, czy planowania czynności.

W tym celu stosujemy metody komunikacji wspierającej. Uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się symbolami obrazkowymi PCS, które wyrażają w sposób sugestywny przypisane im, najczęściej używane rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Kartonik z obrazkiem wypisane jest także odpowiadające mu słowo, co pozwala dziecku na komunikację niewerbalną z dorosłymi w szkole, w domu, w sklepie itp.

 

 


 

 

ZSS Nr 8 w Katowicach-klasy autystyczneTrudności z planowaniem czynności korygujemy przy pomocy albumów aktywności. Są to książeczki, lub tablice zawierające odpowiednie układy ilustracji bądź fotografii reprezentujących poszczególne sekwencje działań, jakie należy wykonać, aby zrealizować określoną czynność.   Po wykonaniu danego działania dziecko odczytuje z kolejnej ilustracji jakie kolejne działanie ma wykonać. Za pomocą albumu aktywności opisujemy także poszczególne części dnia i przypisane im czynności, a także rozkład zajęć w klasie na dany dzień.

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Autyzm Klasy młodsze